ModeHEd v roku 2017

ModeHEd (Modernizing Health Education in Universities) je projekt Erasmus+ programu akcie spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, ktorý je riešený v období troch rokov od 15.10.2015 do 14.10.2018. Projekt má celkovo 15 partnerov a jeho koordinátorom je Prof. Dr. Prof. h.c. mult. Klaus Hänßgen z Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Nemecko. MEFANET má v projekte zastúpenie prostredníctvom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Česká republika (prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.) a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovensko (doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.).


Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom partnerov z troch EÚ krajín podporiť kvalitu celkového verejného zdravia v Uzbekistane a Kazachstane a to modernizáciou učebných osnov zdravotníckych odborov na tamojších univerzitách. Samotná modernizácia je realizovaná a napĺňaná prostredníctvom prispôsobenia a reštrukturalizácie výučby v oblasti zdravotníckych odborov a zavádzania inovačných výučbových technológií do vzdelávacieho procesu. Učebné osnovy 7 zdravotníckych oblastí sú modernizované partnerskými inštitúciami na základe odborných školení personálu na univerzitách v EÚ. V roku 2017 sa uskutočnili tréningy a kontrolné aktivity projekt v Shymkente, Kazachstan a v Lipsku, Nemecko.

partnerské země zapojené v projektu ModeHEd

Koordinačné stretnutie v Shymkente zorganizovala Štátna farmaceutická akadémia Južného Kazachstanu v Shymkente. Projektové aktivity v Shymkente viedla Assoc. prof. Alma Akhmetova, PhD., prorektorka pre strategické partnerstvá a medzinárodnú spoluprácu Štátnej farmaceutickej akadémie Južného Kazachstanu v Shymkente. Program stretnutia bol rozdelený do troch pracovných dní, a trval od 26. septembra do 28. septembra 2017. Všetci partneri projektu prezentovali aktuálny stav svojich aktivít, rozoberali ďalšie možnosti využitia moderných informačných technológií vo výučbe na modernizujúcich univerzitách a počas spoločných diskusií rozpracovávali harmonogram aktivít ďalších krokov vedúcich k naplneniu ostatných cieľov projektu. V priebehu stretnutia sa diskutovalo aj o administratívnych otázkach súvisiacich s celkovým riadením projektu.

Tréningové aktivity v Lipsku sa konali v termíne od 10. decembra do 15. decembra 2017 pod vedením koordinátora Prof. Dr. Prof. h.c. mult. Klausa Hänßgena. Ten so svojím tímom z HTWK usporiadal program stretnutia pre partnerské modernizujúce inštitúcie ako kombináciu prezentácií, tréningov, návštev špecializovaných laboratórií, univerzitnej knižnice a diskusií o jednotlivých študijných programoch ako aj o spoločných projektoch. Počas stretnutia partneri z univerzít v Uzbekistane a v Kazachstane taktiež prezentovali svoj pokrok v modernizácii kurzov z fyziológie, hygieny, valeológie, základov medicíny, športovej medicíny, verejného zdravia, prvej pomoci či predlekárskej starostlivosti. Následné recenzie priebežných výstupov a diskusie priniesli odporúčania pre definitívne vylepšenie edukačných výstupov projektu, ktoré budú zároveň implementované na všetkých partnerských univerzitách v Uzbekistane a Kazachstane a tiež publikované pre verejnosť v priebehu roka 2018, kedy sa realizácia projektu ukončí.

 

Jaroslav Majerník, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Zpět 7. 6. 2018