Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Základní údaje o projektu

Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.4
Název oblasti podpory: Partnerství a sítě
Číslo výzvy: 12
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - oblast podpory 2.4
Kód prioritního tématu: 81
Název prioritního tématu: Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0050
Název projektu česky: Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET
Zkrácený název projektu: MEFANET - komunikační platforma
Název projektu anglicky: Standardization and sharing of educational platform among medical faculties in the MEFANET project
Období řešení: 01.11.2009 - 31.10.2012 

Anotace

Projekt navrhuje sdílet digitální vzdělávací obsah v síti lékařských fakult MEFANET (MEdical FAculties NETwork) pomocí interaktivní komunikační platformy. Za tímto účelem bude s využitím moderních ICT navrženo a nastaveno standardizované prostředí pro elektronické publikování, dále budou vytvořeny doporučené metodické postupy pro tvorbu a sdílení digitálního obsahu v síti lékařských fakult. Cílová skupina, kterou tvoří pedagogové a studenti lékařských i zdravotnických oborů, bude seznámena s podstatou a nástroji dostupnými v síti MEFANET prostřednictvím školících seminářů a konferencí, ke kterým budou jako aktivní přispěvatelé přizváni také odborníci z fakultních nemocnic a dalších specializovaných klinických pracovišť. Projekt povede ke zintenzivnění spolupráce, předávání dobré praxe a zkušeností mezi institucemi, které přirozeně vstupují do procesu vzdělávání lékařů a zdravotnických profesionálů.

Klíčové aktivity

  • Technické vymezení a nastavení standardizovaného prostředí pro sdílení digitálního vzdělávacího obsahu
  • Vytvoření metodiky pro tvorbu a sdílení elektronického obsahu v síti MEFANET
  • Pořádání celostátních konferencí MEFANET a lokálních seminářů

Výsledky a výstupy projektu