Výsledky a výstupy projektu

A. Technické vymezení a nastavení standardizovaného prostředí pro sdílení digitálního vzdělávacího obsahu

Popis

Standardizovaným prostředím je zde míněna komunikační portálová platforma pro sdílení digitálního vzdělávacího obsahu. Pro její technické vymezení jsou nutné následující činnosti: návrh datového modelu, vymezení požadavků na funkcionalitu rozhraní frontoffice pro běžné uživatele, vymezení požadavků na funkcionalitu backoffice pro administrátory, redaktory a garanty obsahu, programování webových aplikací a práce s SQL databázemi, návrh datové struktury pro sdílení nabídky vzdělávacího obsahu na společné bráně MEFANET, výběr technologie pro společnou autentizaci uživatelů na jednotlivých instancích portálu, sestavení pravidel pro autentizace uživatelů vzhledem k citlivému obsahu - řešení z hlediska technologie (nikoli autorizační pravidla).

Technické vymezení a nastavení standardizovaného prostředí pro sdílení digitálního vzdělávacího obsahu v rámci projektu MEFANET počítá se sestavením týmu odborníků tvořeným skupinou analytiků, programátorů a administrátorů, kteří zajistí, aby v technické dokumentaci portálové platformy byly vytvořené nástroje a pravidla popsány takovým způsobem, který nebude odporovat možnostem jejich implementace v provozu škol zapojených do projektu.

Výstupy aktivity A

 • Softwarové prostředky, které technicky realizují standardizované prostředí pro sdílení digitálního vzdělávacího obsahu včetně technické dokumentace. Softwarovými prostředky se zde rozumí: a) jednotné řešení pro lokální instance edukačních webových portálů lékařských fakult, tj. celkem 4 portály a b) řešení pro centrální webovou bránu, která integruje informace ze všech lokálních portálů na jediné místo na webu, tj. 1 webová aplikace.
 • Dílčí vstupní dokumentace modulů, které budou realizovány formou dodavatelských služeb v oblasti programování a ICT konzultací.

Po dobu realizace aktivity A budou cílové skupiny projektu pracovat s pilotními verzemi nástrojů, které realizují standardizované prostředí pro sdílení vzdělávacího obsahu. Tyto pilotní verze jsou k datu podání projektu na LF MU vyvinuty a jedná se následující nástroje: lokální instance edukačního webového portálu a společná centrální brána. Na jednotlivých fakultách bude při provozování postupných verzí platformy sbírána zpětná vazba od uživatelů platformy, tj. od pedagogů a studentů.

Oproti pilotním verzím budou nově vyvinuté či inovované nástroje schopny ostrého provozu na jednotlivých partnerských fakultách a díky zapojení jednotlivých fakult do návrhů inovací řešení pro lokální portály i pro centrální bránu bude zajištěna lépe prostupnost zveřejňovaných materiálů mezi jednotlivými školami.

B. Vytvoření metodiky pro tvorbu a sdílení elektronického obsahu v síti MEFANET

Popis

Vytvoření metodiky pro sdílení digitálního vzdělávacího obsahu v síti MEFANET pokrývá následující činnosti: sjednocení informovaných souhlasů pacientů pro účely tvorby výukových materiálů, sjednocení instrukcí pro autory v záležitostech autorských práv, vyřešení legislativních problémů s využíváním obrazové (i jiné) zdravotnické dokumentace pro vzdělávací účely, sjednocení uživatelských rolí (autor, garant, uživatel) a jejich návaznost na autorizační pravidla, kterými se vymezí okruhy uživatelů přistupujících k digitálnímu vzdělávacímu obsahu s potencionálně citlivým obsahem vzhledem k možné identifikaci pacienta. Dále sem patří vytváření jednotných metodických doporučení pro tvorbu různých elektronických učebních pomůcek, jako jsou: výukové weby, elektronická skripta, digitální video, e-kurz, znovupoužitelné výukové objekty RLO, a to včetně vývoje univerzální mapy lékařských oborů či disciplín, která v napojení na databázové nástroje umožní jednotnou prezentaci a třídění elektronických učebních pomůcek na zapojených vysokých školách. Při vytváření výše uvedených postupů bude dbáno také na rozvoj a zlepšování kvality struktur v řetězci podpory a hodnocení tvorby autorů elektronických děl a vytvoření zázemí technické a odborné pomoci při tvorbě elektronických děl, a to zejména činností redaktorského podpůrného týmu a dále činností komise garantů pro elektronické publikování.

Výstupy aktivity B

Vytvoření redaktorského zázemí technické a odborné pomoci při tvorbě elektronických děl bude v praktické rovině znamenat sestavení týmů pracovníků, kteří budou odborně i technicky schopni podporovat autory v oblasti realizace multimediálních děl. Jde především o pomoc v oblasti snímání a zpracování digitálních obrazů, animace, natáčení filmových dokumentů, digitalizaci již existujících analogových videomateriálů a střihu. Poskytnutím této možnosti bude autorům umožněno výrazným způsobem zvýšit pestrost svých materiálů a hlavně zvýšit didaktickou hodnotu elektronických jimi vytvářených děl.

Komise garantů pro elektronické publikování budou sestaveny na jednotlivých fakultách tak, aby byly v souladu s interními postupy při ediční činnosti na daných školách. Z pilotních pokusů vyplývá, že půjde o paralelní komise ke stávajícím edičním komisím, které dosud řeší zejména oponentní řízení pro běžné, tištěnou formou realizované výukové materiály.

Výše uvedené činnosti se budou provádět od 3 do 36 měsíce trvání projektu včetně a jejich hlavními výstupy budou:

 • tři metodicky orientované publikace "MEFANET report", které naváží na dosavadní publikační činnost v síti MEFANET (dosud byly vydány publikace MEFANET report I a MEFANET report II)
  • MEFANET report 03: Edukační sborník z 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Editoři: D. Schwarz, M. Komenda, S. Štípek, V. Mihál, L. Dušek. Masarykova univerzita, 2010. 156 s. ISBN 978-80-210-5302-1. [ PDF soubor, 27.29 MB]

  • MEFANET report 04: Edukační sborník ze 4. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Editoři: D. Schwarz, M. Komenda, S. Štípek, V. Mihál, L. Dušek. Masarykova univerzita, 2011. 152 s. ISBN 978-80-210-5539-1. [ PDF soubor, 7.32 MB]

 • pedagogové, kterým bude při jejich tvorbě poskytnuta podpora redaktorského zázemí technické a odborné pomoci; 30 osob
 • pedagogové, jejichž díla budou hodnocena komisí pro elektronické publikování; 15 osob

Při vytváření metodiky pro sdílení digitálního vzdělávacího obsahu v síti MEFANET se počítá také se spoluprací s externím dodavatelem právních služeb při řešení legislativních otázek s využíváním zdravotnické dokumentace pro vzdělávací účely. Ke konzultacím budou také přizváni experti ze zdravotnických zařízení, tj. z fakultních nemocnic a specializovaných klinických pracovišť.

C. Pořádání celostátních konferencí MEFANET a lokálních seminářů

Popis

Navázání na úspěšnou tradici již uplynulých dvou setkání MEFANET 2007 a MEFANET 2008, na kterých došlo k ustanovení sítě MEFANET a k nastavení základních cílů a principů činností této sítě. Jedná se o celostátní konference zaměřené na spolupráci lékařských fakult v oblasti aplikací ICT do výuky a na zdravotnickou informatiku. Konference MEFANET 2009, 2010, 2011 se vedle svých klasických témat bude zabývat i dopadem fenoménu ICT na konkrétní obory medicíny. Cílem je udržet tuto započatou tradici a oslovit každým rokem vždy jeden až dva další obory medicíny tak, aby na celostátní úrovni došlo k vzájemné komunikaci pedagogů a klinických expertů v těchto lékařských oborech s cílem zvýšit úroveň elektronických výukových materiálů, které jsou v těchto oborech k dispozici. Kromě standardních konferenčních bloků je vždy počítáno také se semináři a diskusními panely, na kterých budou řešeny problémy týkající se implementace komunikační platformy u jednotlivých partnerů projektu, a to včetně administrace lokálních portálů, právně etických aspektů sdílení výukových materiálů na lékařských fakultách a evaluace kvality elektronických výukových materiálů pomocí garantů zapojených do komisí pro elektronické publikování a nástrojů pro oponentních řízení.

Kromě uspořádání konferencí budou na lokální úrovni jednotlivých partnerů organizovány pro pedagogické pracovníky a studenty z dané fakulty semináře se zaměřením na praktické seznámení s použitím komunikační platformy sítě MEFANET.

Výstupy aktivity C

V průběhu projektu budou uspořádány 3 konference MEFANET 2009, MEFANET 2010 a MEFANET 2011, a to vždy v listopadu. Dále budou uspořádány na každé zapojené lékařské fakultě tři semináře (celkem 12 akcí) - v každém roce s jinou tématikou sestavenou z výše uvedených témat. Hlavními výstupy aktivity C budou:

 • pedagogové a studenti jako účastníci konferencí MEFANET
 • sborníky konferenčních příspěvků (3 souborné práce na CD v nákladu 250 ks tvoří část rozpočtové položky 05.01)
  • CD sborník ke konferenci MEFANET 2009 [ ZIP soubor, 38 MB]
  • CD sborník ke konferenci MEFANET 2010 [ ZIP soubor, 20 MB]
  • CD sborník ke konferenci MEFANET 2011 [ ZIP soubor, 21 MB]
 • konferenční internetové stránky
 • pedagogové a studenti jako proškolené osoby na třech seminářích na každé zapojené fakultě
  • Elektronická podpora vzdělávání: Best Practice pedagogů LF MU (Brno, 1. června 2010)
   • videodokumentace
   • informační brožura k semináři na podporu elektronického publikování v rámci Lékařské fakultě MU [ PDF soubor, 1.3 MB]
  • Nástroje kazuistické výuky pro vzdělávání v klinické medicíně (Brno, 14. června 2011)
  • Modernizace výuky klinického rozhodování (Brno, 5. června 2012)
   • videodokumentace
   • fotodokumentace
   • Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK [ PDF soubor, 2.4 MB]
   • Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem [ PDF soubor, 2.4 MB]
   • Vyhlášení výsledků: Nejlepší příspěvky v kategorii pedagogická publikace na portálu LF MU [ PDF soubor, 2.4 MB]


Všechny tři konference jsou plánovány dvoudenní. Na vybrané akce budou jako aktivní přispěvatelé přizváni experti ze zdravotnických zařízení, tj. z fakultních nemocnic a specializovaných klinických pracovišť.