Jak to všechno začalo: červen 2007

Dne 20. června 2007 se uskutečnila schůze zástupců šesti lékařských fakult v ČR. Cílem tohoto setkání bylo oficiální ustavení Koordinační rady projektu MEFANET, který zahajuje meziuniverzitní spolupráci lékařských fakult ČR při aplikacích moderních informačních technologií a telemedicíny ve výuce lékařských a zdravotnických oborů.

Setkání v příjemném prostředí děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahájil děkan prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, který poděkoval všem přítomným za jejich aktivitu v této oblasti a vyjádřil projektu MEFANET svou podporu. Po té vystoupil prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., proděkan na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a ve stručnosti seznámil všech 12 přítomných zástupců lékařských fakult s dosavadní historií projektu MEFANET. Připomněl, že idea projektu mezifakultní spolupráce vznikla v letních měsících 2006 při jednáních mezi 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a brněnskou Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, ke kterým se zanedlouho přidala také Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

V hlavním programu schůze, který všichni aktéři dostali předem (spolu se sadou podkladů k projednání), vystoupil nejdříve doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a vysvětlil hlavní cíle projektu MEFANET spolu s výhodami, které získá lékařská fakulta, jenž se rozhodne do projektu vstoupit. MEFANET je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi. Projekt MEFANET (MEdical FAculties NETwork) chce v této oblasti vytvořit síť horizontálně spolupracujících výukových pracovišť. Primární snahou projektu MEFANET je usnadnit spolupráci týmů z různých fakult a umožnit studentům a pedagogům horizontální prostupnost elektronických výukových materiálů. Snahou MEFANET je napomoci rychlejšímu a efektivnějšímu vývoji v této oblasti. Cílem naopak není jakkoli ovlivňovat řízení výuky a výzkumu na jednotlivých fakultách, všechny body naplňující projekt respektují samostatnost zapojených fakult. Z následné diskuze vyplynulo, že činnost MEFANET považují všichni za přínosnou, výhodnou a velmi potřebnou. Prof. MUDr. Vladmír Mihál, CSc., proděkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, navrhnul, aby v brzké době vznikla zakládající listina Koordinační rady projektu MEFANET a dále se spolu s prof. Štípkem vyslovil pro to, aby v čele Koordinační rady stál v jejím prvním roce činnosti právě doc. Dušek.

V dalším bloku si vzal slovo Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (rovněž z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity) a prezentoval návrh společného řešení vzdělávacích portálů lékařských fakult. Navržené řešení navazuje na úspěšný projekt portálu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (http://portal.med.muni.cz, ISSN 1801-610), který již převzali na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Posledním bodem programu schůze bylo naplánování 1. ročníku celostátní konference zaměřené na e-learning a zdravotnickou informatiku ve výuce na lékařských fakultách. Organizace akce, která proběhla ve dne 21.–22. listopadu 2007 v kongresových prostorech brněnského hotelu Voroněž, se ujal Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity spolu agenturou Symma. Díky velmi plodné debatě se ukázalo, že témat do programu konference je více, než dokáže dvoudenní akce absorbovat. Tento fakt všichni přítomní velmi kvitovali s tím, že je-li z čeho vybírat, může se hned první ročník konference vybavit velmi kvalitním odborným programem.

Na závěr schůze byli její účastníci pozváni k další debatě na oběd, při kterém si již v uvolněné atmosféře sumarizovali hlavní výstupy setkání takto:

  1. K projektu MEFANET se k datu ustavující schůze přihlásilo celkem šest lékařských fakult ČR, které také delegovaly své odborné zástupce v Koordinační radě.
  2. Koordinační rada odsouhlasila základní principy práce v rámci projektu MEFANET a komunikuje je přes web www.mefanet.cz.
  3. Byl vysloven zájem na technologickém sjednocení výukových portálů fakult, zaměřených na e-learning a multimediální podporu výuky.
  4. Bylo odsouhlaseno uspořádání celostátní konference lékařských fakult MEFANET 2007 ve dnech 21.–22.11.2007.

PDF dokumenty ke stažení:

 Pravidla a náplň projektu MEFANET [467 kB]
 Zakládací listina sítě MEFANET [416 kB]