Semináře

Datum konání Název semináře Přednášející
Středa
21.11.2007
CEBO: Klinické hodnocení léčivých přípravků v univerzitním prostředí a ve výuce lékařských fakult. Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.
Středa
21.11.2007
Net-trainers: Metodika autorské práce při tvorbě online kurzu. PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
Čtvrtek
22.11.2007
Využití informačních zdrojů pro podporu výuky medicíny založené na důkazu. Mgr. Jarmila Potomková,
Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Čtvrtek
22.11.2007
E-uni: E-learning v celoživotním vzdělávání lékařů. MUDr. Eva Klimovičová,
MUDr. Lenka Veverková,
PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA

 

Seminář / workshop č. 1:

CEBO: Klinické hodnocení léčivých přípravků v univerzitním prostředí a ve výuce lékařských fakult.

Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz LF a PřF Masarykovy univerzity

Předběžný čas konání: středa 21. listopadu 2007, 10:15–11:45

 

V čem je problém?

Klinické studie představují v současnosti nejspolehlivější technologii ke získání validních dat o účinnosti a bezpečnosti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Mimořádně vysoká administrativní a logistická náročnost vedení řádné klinické studie (dle pravidel Správné klinické praxe, GCP) však velmi často přesahuje možnosti výzkumných pracovišť a univerzitních nemocnic. Důsledkem je skutečnost, že převážná většina klinických studií prováděných v České republice je vedena zahraničními farmaceutickými společnostmi a jen minimum projektů je komplexně organizováno v akademickém prostředí.

Může pomoci CEBO?

Cílem organizace CEBO (Center of Evidence Based Oncology) je zvrátit tento nepříznivý stav a nabídnout pomocnou ruku a podporu všem pracovištím a výzkumníkům, kteří mají zájem o provedení řádného klinického hodnocení. Cílem CEBO je tedy především:

 • vzdělávací a osvětová činnost v oblasti plánování, organizace, zpracování dat a interpretaci výsledků klinických hodnocení
 • rozvoj mezinárodní spolupráce s obdobnými zahraničními subjekty v oblasti mezinárodních klinických hodnocení
 • komunikace se státními regulačními autoritami ve věci možnosti zlepšení podmínek pro realizaci nekomerčních klinických hodnocení

Co na workshopu uslyšíte?

 • Jak funguje CEBO a jak vám může pomoci
 • Ukázky realizovaných projektů v rámci CEBO
 • Nabídka a ukázka vzdělávacích aktivit CEBO z oblasti:
  • Designu a plánování klinických studií
  • Interpretace a statistického zpracování dat klinických studií
  • Správného data managementu v klinických studiích
  • Monitoringu klinických studiíSeminář / workshop č. 2:

Net-trainers: Metodika autorské práce při tvorbě online kurzu.

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Předběžný čas konání: středa 21. listopadu 2007, 13:00–14:45

Účastníci semináře - budoucí či současní autoři on-line kurzů - si osvojí dovednost, jak postupovat, aby vytvořili on-line kurz na velmi dobré kvalitativní úrovni. Seznámí se s obecně platnými didaktickými zásadami, které je třeba respektovat, i s tím, jak nejlépe uplatnit charakteristické rysy disciplíny, pro kterou je kurz vytvářen.

Témata:

 • Struktura on-line kurzu.
 • Motivační faktory v on-line kurzu.
 • Cíle a jejich formulace.
 • Úvodní slovo pro studenta.
 • Texty studijních článků.
 • Úkoly a cvičení - jejich typy a forma.
 • Diskuse.
 • Multimediální komponenty.
 • Testy a autotesty.
 • Anketa.
 • Pokyny pro tutora.Seminář / workshop č. 3:

Využití informačních zdrojů pro podporu výuky medicíny založené na důkazu.

Mgr. Jarmila Potomková, Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Předběžný čas konání: čtvrtek 22. listopadu 2007, 09:00–10:30

Motto: Přístup ke kvalitním zdrojům biomedicínských informací je předpokladem pro výuku a praktickou aplikaci medicíny založené na důkazu.Cíle:

 • Seznámit účastníky s trendem zavádění medicíny založené na důkazu do přípravy budoucích lékařů na jejich povolání.
 • Demonstrovat význam multizdrojového vyhledávání biomedicínských informací, jejich kritického hodnocení a využití k výuce studentů u lůžka pacienta (“bedside teaching“, kazuistiky založené na důkazu). Ukázky online budou zaměřeny na:
  • Klinické databáze
   • DynaMed (EBSCO Publishing)
   • Clinical Evidence (BMJ Group)
  • Výukovou multimediální databázi případových studií BMJLearning (BMJ Group).
 • Nastínit možnosti zapojení studentů do tvorby výukových opor pro e-learning (na klinickém příkladu pacienta s Crohnovou chorobou).

Co se naučíte:

 • vyhledávát v klinických databázích DynaMed a Clinical Evidence;
 • kriticky hodnotit klinickou studii;
 • využívat multimediální databázi BMJLearning pro vlastní přípravu e-learningových produktů;

Co získáte:

 • výukové materiály (podklady prezentací, klinickou studii pro kritickou analýzu);
 • dokumentaci a 30denní přístupové právo k databázi BMJLearning;
 • po dobu konference přístupové právo k databázi DynaMed.

Moderátoři programu:
Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., přednosta Dětské kliniky a proděkan LF UP v Olomouci
MUDr. Jan Strojil, odb. as. Ústavu farmakologie LF UP v Olomouci
Mgr. Jarmila Potomková, vedoucí Knihovny LF UP v Olomouci
Petra Langerová, studentka 5.ročníku všeobecného lékaství LF UP v Olomouci

Seminář / workshop č. 4:

E-uni: E-learning v celoživotním vzdělávání lékařů.

MUDr. Eva Klimovičová, MUDr. Lenka Veverková, PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA

Předběžný čas konání: středa 21. listopadu 2007, 14:00–15:30

 

www.EUNI.cz: První akreditovaný systém kontinuálního mezioborového vzdělávání lékařů a farmaceutů v České republice

EUNI je

 • portál kontinuálního vzdělávání lékařů a farmaceutů v České republice
 • s akademickým zázemím 1. lékařské fakulty UK V Praze a LF Masarykovy univerzity v Brně
 • vytvářen ve spolupráci s osobnostmi české medicíny
 • zaměřen na vzdělávací témata napříč specializacemi (k 7.11.2007 spuštěno 38 lekcí)
 • celkový počet registrovaných uživatelů (lékařů a farmaceutů) – 8 320 (k 7.11.2007)
 • akreditován Českou lékařskou a lékárnickou komorou

Vizí EUNI je vytvářet důvěryhodný a atraktivní e-learning podporující evidence-based diagnostické, terapeutické a preventivní postupy v rámci kontinuálního vzdělávání lékařů a farmaceutů v České republice a EU.

Záměrem projektu je vytvářet kvalitní edukační platformu a komunitu profesionálních zdravotníků na základě sdíleného internetového prostředí s rozvojem distančního modelu kontinuálního vzdělávání pro lékaře a farmaceuty v České republice a následně i v EU. Jde o dynamicky aktualizovaný systém odborných lekcí, distančního vzdělávání, virtuálních ordinací, objednávacích systémů a loajalitních programů.

Forma a obsah projektu, resp. jednotlivých lekcí, je sestavena tak, aby motivovala k aktivnímu a opakovanému vzdělávání jak specialisty, tak i praktické lékaře. To v praxi znamená, že je kladen důraz na srozumitelnost, aktuálnost a praktický dopad zejména do tří oblastí:

 • správná diagnostika
 • racionální léčba včetně racionální farmakoterapie
 • žádoucí prevence

Co se dozvíte:

 1. současný stav a výhled na roli a motivace kontinuálního vzdělávání lékařů
  • zákony
  • sankce či motivace
  • kvalita
  • formy
 2. výhody a nevýhody elearningu v kont. Vzdělávání resp. reflexe na EUNi z tohoto pohledu
 3. co je EUNi a její přínos resp. zkušenosti
 4. roundtable na téma budoucí role elearningu/EUNi z pohledu:
  • formy
  • obsahu
  • motivace
  • kvality
 5. shrnutí workshopu