Konference MEFANET 2018

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287


12. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů

Plzeň, 27.–28. listopadu 2018

Místo konání | Program | Zvané přednášky | Sborník abstraktů | Fotogalerie


Hlavní témata konference

 • Informační a komunikační technologie a jejich aplikace ve výuce lékařských a nelékařských zdravotnických oborů:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archivy, výukové portály,
  • multimediální a interaktivní učební pomůcky,
  • moderní didaktické přístupy,
  • simulace v medicíně.
 • Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách i fakultách nelekařských zdravotnických věd
 • Informační a komunikační technologie v celoživotním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků
 • Hodnocení kvality obsahu elektronických informačních zdrojů
 • Metodiky pro efektivní tvorbu a využití elektronických učebních pomůcek
 • Legislativní problematika, autorská práva

Již tradičně se bude konference věnovat aktuálním trendům ve výuce medicíny, konkrétně se jedná o:

 • zapojení pokročilých prvků simulační medicíny do běžné výuky,
 • moderní metody pro objektivní hodnocení znalostí studentů (OSCE - Objective Structured Clinical Examination).

Konference se koná pod záštitou doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D., děkanky Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity.