Programový výbor

Vysvětlivky:
LF MU    Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (Brno)
LF UPJŠ    Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
JLF UK    Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
LF UK    Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
LF UP    Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1. LF UK    1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2. LF UK    2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
3. LF UK    3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
LFHK UK    Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
LFP UK    Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
FEKT VUT    Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
ÚVT MU    Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně
FZS OU    Fakulta zdravotních studií Ostravské univerzity
ČOS    Česká onkologická společnost
LF OU    Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. (LFP UK)
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (IBA LF MU)
MUDr. Jitka Feberová (2.LF UK)
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. (LFHK UK)
MUDr. Jiří Kofránek, CSc. (1. LF UK)
Mgr. Martin Komenda (IBA LF MU)
Ing. Katarína Korenčiaková (JLF UK)
Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. (LF UK)
RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. (3.LF UK)
Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D. (LF UPJŠ)
MUDr. Vladimír Mašín (LFHK UK)
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (LF UP)
Mgr. Petr Míka (LFP UK)
doc. MUDr. Juraj Mokrý, Ph.D. (JLF UK)
Mgr. Martin Navrátil (LFP UK)
MUDr. Tomáš Nosek (LFHK UK)
Mgr. Lenka Orzelová (LF OU)
doc. MUDr. Oto Osina, PhD. (JLF UK)
doc. MUDr. Daniela Ostatníková, Ph.D. (LF UK)
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. (LF UPJŠ)
Mgr. Jarmila Potomková (LF UP)
MUDr. Jana Povová (LF OU)
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (LFHK UK)
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (IBA LF MU)
Mgr. Katarína Soroková (LF UK)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (LF MU)
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF UK)
RNDr. Čestmír Štuka, MBA (1.LF UK)
Mgr. Michal Trnka (LF UK)
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. (1.LF UK)
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. (LFP UK)

Organizační výbor konference

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (LF MU, Brno)
Aleš Martinek (Symma)
Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D. (LF UPJŠ, Košice)
Mgr. Martin Komenda (LF MU, Brno)