Zvané přednášky

Konference MEFANET nabídne i letos atraktivní plenární sekce a odborné workshopy, kterých se tradičně účastní významní odborníci a experti z daných oblastí.

Řečnící v plenárních sekcích

Prof. Radu Iliescu, Ph.D.

Radu Iliescu

University of Medicine and Pharmacy, Rumunsko; University of Mississippi Medical Center, USA

HumMod – integrated multilevel mathematical modeling of physiology for research and education

Multilevel, integrated mathematical modeling of physiology allows examination of a multitude of variables which may not be amenable to direct experimental testing or measurement. We have developed HumMod, a model composed of~ 4,500 equations describing human physiology, which includes cardiovascular, neural, renal, endocrine, metabolic, and respiratory physiology. Variables are described by differential and / or algebraic equations and numerical solutions are computed simultaneously for increments of the independent variable, time. All variables and equations are organized in XML files, which can be opened by any text editor and are directly readable and interpretable by users as the local names are self-descriptive. The model structure is parsed, equations are solved and results are displayed graphically by a compiled executable file. In addition, by way of XML files, users can add or modify existing content (variables and relationships), making HumMod a user-friendly, interactive modeling platform. The major advantage of the HumMod, besides its complexity, is that it allows evaluation of dynamic changes in physiological variables in response to perturbations. Such an approach is currently used for conveying complex physiological processes in medical education and also for research hypothesis generation and testing. We present mathematical simulations using HumMod describing normal and pathophysiological behaviors in both steady state and dynamic conditions.

Prof. Stephen Randall Thomas, Ph.D.

S. Randall Thomas

Institut Gustave-Roussy, Francie


S. Randall Thomas patří mezi celosvětově uznávané odborníky biomedicínského modelování a simulací lidského těla. Jeho výzkum je orinetován především na matematické modely z oblasti renální a kardiovaskulární fyziologie.

The Virtual Physiological Human (VPH) project, with focus on an integrated core model of blood pressure regulation

European Physiome activity is currently supported under the 7th Framework Program VPH call (Virtual Physiological Human)(Hunter et al. 2011), which has now funded one Network of Excellence (NoE) and more than thirty targeted projects. The mission of the NoE is to coordinate these efforts, explore training possibilities, disseminate information about VPH resources and projects, and furnish a VPH ToolKit. The aim of the VPH ToolKit is to foster interoperability among the plethora of models at different scales through the use of markup languages, shared reference ontologies, model repositories, databases, and so on. I will briefly summarize this activity and then focus on progress in the Renal Physiome (Thomas 2009), which is linked to the VPH NoE through the SAPHIR Exemplar Project (Thomas et al. 2008) treating blood pressure regulation and renal physiology in a Guyton-inspired modular modeling environment (Guyton et al. 1972, 1987). Among other items, I will describe the Quantitative Kidney DataBase (QKDB) of experimental measurements and anatomical details relevant for kidney physiology, and preliminary results from an extensive sensitivity analysis of the Guyton models (Hernandez et al. 2011).

Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

Jiří Kofránek

1 .LF UK


Jiří Kofránek je vedoucím autorského týmu a především „duchovním otcem“ interaktivního Atlasa fyziologie a patofyziologie. Dlouhá léta se zabývá problematikou modelování a simulace fyziologie člověka a v této oblasti je celosvětově považiván za uznávaného experta.

Physiological simulations for preclinical medical education

We present the current state of the technology used for web multimedia educational simulator development. The main aim is to provide novel interactive multimedia application that can be used for biomedical education where (a) simulations are combined with tutorials, and (b) the presentation layer is simplified while the complexity of the model is kept beneath. The development of the multimedia teaching simulators required the cooperation of many professionals including teachers, system analysts, artists, and programmers. During the design of the multimedia simulators, tools were developed that allow for component-based creation of simulation models, creation of interactive multimedia and their final coordination into a compact unit based on the given design. The result of our works is Atlas of physiology and pathophysiology as freely available online application, which can help to explain the function of individual physiological systems and the causes and symptoms of their disorders.

Prof. MUDr. Ivo Šlapák,CSc.

Ivo Šlapák

KDORL, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika


Ivo Šlapák je profesorem na Klinice dětské otorhinolaryngologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Projekt rozšířené výuky pediatrie - tvorba a využití elektronických výukových materiálů

S podporou projektu CZ 1.07/2.2.00/15.0187 „ Inovace studijního programu všeobecné lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU vzniká projekt rozšířené výuky pediatrie na LF MU v Brně byl koncipován na základě zkušeností s touto činností a ve snaze zdokonalit a rozšířit nabídku pro studenty všeobecného lékařství, kteří se chtějí specializovat v oboru pediatrie. Důraz je kladen na vytvoření elektronických výukových materiálů, dostupných pro všechny studenty na speciální webové stránce LF MU v Brně, které zahrnují texty, obrázky, videa, a další multimediální formy vhodné pro výuku.

Klíčové aktivity projektu:

 1. Elektronické výukové informační materiály
  • vytvoření elektronických výukových textů, které jsou vyvěšeny na výukovém portále, vytvořeném pro tento projekt
  • vytvoření videofilmů (nejčastěji záběry vyšetřovacích metod, operací, kasuistiky), které jsou vyvěšeny na výukovém portále
  • vytvoření obrazových souborů (atlasy, kasuistiky, vyšetřovací a operační postupy s popisem)
 2. Centra praktické výuky
  • vytvořením oborových center praktické výuky nácviků praktických dovedností na modelech
  • vytvoření obrazové dokumentace (foto, videofilmy) s návodem, jak pracovat s modely
 3. Tvorba materiálů, výhody, nevýhody a spolupráce s ET pracovníky. Nezbytná pomoc ET specialistů v této činnosti a součinnost a podpora administrativy fakulty.
 4. Zkušenosti učitelů a studentů s těmito formami výuky, dostupnost a směry do budoucnosti.

Paneloví hosté na odborných workshopech

Mgr. Radek Policar

Radek Policar

Masarykův onkologický ústav, Česká republika

Workshop o autorském právu v praxi

Radek Policar působí od roku 2004 v brněnském Masarykově onkologickém ústavu, kde v současnosti pracuje jako náměstek ředitele pro právní služby a personalistiku. Ve své rozsáhlé přednáškové a publikační aktivitě se především snaží o „přetlumočení“ právních předpisů a soudních rozhodnutí do jazyka srozumitelného zdravotnickým profesionálům.

Doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc.

Ivan Režňák

Jesseniova lekárska fakulta v Martině Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenská republika

Symposium o elektronickém testování

Ivan Režňák je přednostou Kliniky nukleární medicíny UN a JLF UK v Martině.

JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M.

Radim Charvát

Masarykova univerzita, Česká republika

Workshop o autorském právu v praxi

Radim Charvát  působí od roku 2007 jako advokát s generální praxí se zaměřením zejména na právo duševního vlastnictví, právo proti nekalé soutěži a právo osobnostní včetně ochrany osobních údajů. Dále je členem rozkladové komise Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Přednáší (i v angličtině) na Masarykově univerzitě především na téma ochrany duševního vlastnictví v rámci Evropských společenství a na mezinárodní úrovni.  Radim Charvát je také členem European Communities Trademark Association (ECTA) a International Trademark Association (INTA). V roce 2001 získal Cenu rektora Masarykovy univerzity pro nejlepší studenty této vysoké školy. V roce 2002 obdržel stipendium od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) pro studium práva duševního vlastnictví v USA.