Ke stažení: Příspěvky řazené podle autorů

Autor Název příspěvku Abstrakt Příspěvek Prezentace Odkazy
Bartoňková H. a kol. Obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti
PDF
PDF
PDF
 
Buliková A. a kol. Význam telehematologie pro diagnostiku a výuku hematologických malignit
PDF
PDF
PDF
 
Bužga M. a kol. LabTutor a Moodle ve výuce fyziologie
PDF
PDF
PDF
 
Černochová P. Názory studentů zubního lékařství na e-learningovou výuku – výsledky dotazníkového šetření
PDF
PDF
PDF
 
Dostálová T. a kol. Vyhodnocení provozu e-learningových kurzů pro obor stomatologie
PDF
PDF
PDF
 
Downes S. New tools for personal learning    
 
Dušek L. MEFANET - stav a další vývoj projektu po třech letech od jeho vzniku
 
PDF
PDF
videozáznam
Dušek L. a kol. Programy elektronické podpory výuky v onkologii s využitím dostupných klinických dat a pricnipů eHealth
 
PDF
  mefanet.cz
Dušek L. a kol. Síť MEFANET (www.mefanet.cz) a podpora výuky onkologie v klinické praxi
PDF
 
PDF
mefanet.cz
Eberlová L. a kol. E-learning in teaching anatomy
PDF
PDF
   
Faber E. a kol. Inovace výuky mikroskopické morfologie v hematologii zavedením internetové virtuální interaktivní metody
PDF
PDF
PDF
 
Feberová J. a kol. Vyhodnocení 5 let provozu e-learningových kurzů na Univerzitě Karlově v Praze, vliv zavedení e-learningu na výsledky ústní zkoušky z Lékařské informatiky
PDF
PDF
PDF
 
Feltl D. a kol. Výuka standardů péče v radiační onkologii s využitím populačních a klinických dat
PDF
 
PDF
 
Fínek J. a kol. Učme se hledat novou hodnotu léčebné péče na našich vlastních datech
PDF
 
PDF
 
Fínek J. a kol. Populační a klinická data o urologických malignitách v ČR v interaktivním výukovém software na portálu www.uroweb.cz
PDF
 
PDF
 uroweb.cz
Gangur M. a kol. Výukový portál České stomatologické komory
PDF
PDF
PDF
 
Hanuš J. a kol. Biostatistika a e-learning na LF UK v Hradci Králové
PDF
PDF
PDF
moodle.lfhk.cuni.cz
Přístupový klíč pro hosty: "stat"
Hejtmánek L. a kol. Distribuované zpracování obrazu pro virtuální mikroskop
PDF
PDF
PDF
 
Hrušák D. 3D technologie ve stomatologii
PDF
 
PDF
 
Indrák K. a kol. Standardy v léčbě leukémií v interaktivním výukovém SW pracujícím s reálnými  klinickými daty - projekty CAMELIA a ALERT
PDF
 
PDF
 
Junek T. a kol. Koncepce streamovaného videa na LF v Plzni
PDF
PDF
PDF
 
Kaška M. a kol. E-learningová pomůcka pro výuku chirurgické léčby cholecystolitiázy
PDF
 
PDF
 
Kašpárková J. „Ošetřovatelství v akci“ v běhu času – trnitá cesta k cíli
PDF
PDF
PDF
 
Kinkorová J. Etická pravidla v evropském biomedicínckém prostoru
PDF
PDF
   
Klimeš D. a kol. Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů
PDF
PDF
PDF
 
Kocna P. Screening kolorektálního karcinomu z pohledu e-learningu
PDF
 
PDF
 
Kofránek J. a kol. Dřinu strojům – moderní softwarové nástroje pro tvorbu simulačního jádra výukových programů
PDF
PDF
PDF
 
Konečný J. a kol. Projekt Fotografický interaktivní atlas člověka
PDF
 
 
 
Korabečná M. a kol. Molekulární anatomie buňky - elektronická podpora výuky obecné biologie na LF UK v Plzni
PDF
 
PDF
 
Kratochvíl J. E-learningové kurzy a podpora informačního vzdělávání na Lékařské fakultě MU
PDF
PDF
PDF
Přehled kurzů vyučovaných Knihovnou univerzitního kampusu MU

Ukázka vybraných e-learningových výukových materiálů

Kulhánek T. a kol. Vzdálený přístup k virtuálním výukovým a výzkumným aplikacím - podpora foniatrických vyšetření
PDF
PDF
   
Kvašňák E. Results of MEFANET project 2009 at the Third Medical Faculty of Charles University
PDF
PDF
PDF
 
Lochman J. Používání Wikipedie při studiu lékařských oborů studenty – kontrola vyučujícími
PDF
 
 
 
Luňáček L. a kol. Novinky v projektu Fotografický interaktivní atlas člověka
PDF
PDF
   
Májek O. a kol. Výukový obsah a využití informačních systémů pro programy screeningu zhoubných nádorů prsu, kolorekta a hrdla děložního
PDF
PDF
PDF
mamo.cz
kolorektum.cz
cervix.cz
Majerník J. a kol. Virtuálne formy podpory vzdelávania v medicínskych odboroch
PDF
PDF
PDF
 
Makovník M. a kol. Elektronický testovací systém Opus Sapientiæ
PDF
PDF
PDF
 
Mareková M. a kol. Interaktívny atlas biochémie - biochémia v schémach a obrazoch
PDF
PDF
PDF
 
Meško D. a kol. E-learningový portál Slovenskej lekárskej komory
PDF
PDF
PDF
 
Mihál V. a kol. Integrovaná výuka pediatrie založené na důkazu s využitím e-learningu
PDF
PDF
PDF
 
Mužík J. a kol. Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line
PDF
 
PDF
 
Novák Z. a kol. Možnosti interdisciplinární spolupráce při řešení procesu na bázi lební s možností výuky studentů
PDF
PDF
PDF
 
Nováková P. Edukační obsah oficiálního portálu ČOS ČLS JEP (www.linkos.cz)
PDF
PDF
PDF
Oficiální stránky ČOS zaměřené na edukaci
lékařů i pacientů a jejich blízkých
Ondruš D. a kol. Výukový potenciál Národného onkologického registra SR v on-line sprístupnenom analytickom spracování
PDF
PDF
PDF
 
Penka M. a kol. Telehematologie jako projekt vedoucí k dalšímu prohloubení morfologické diagnostiky    
 
Pomfy M. a kol. Multimediálny edukačný materiál „Mikroskopická anatómia“ pre medicínske odbory
PDF
PDF
PDF
 
Procházka M. a kol. Atlases jako poskytovatel služby ve federacích
PDF
PDF
 
Rafajdus M. Internet?
PDF
PDF
 
Rous V. a kol. Vzdělávání v elektronickém zdravotnictví
PDF
PDF
 
Ryška A. a kol. Virtuální kasuistiky - nová možnost v multidisciplinární výuce klinických oborů
PDF
 
 
Seydlová M. a kol. Nová strategie výuky stomatologie pro všeobecný směr
PDF
PDF
 
Schwarz D. Nové prvky ve společné platformě pro sdílení a nabídku vzdělávacího obsahu v síti MEFANET
PDF
PDF
videozáznam
Svobodová H. Multimediální vzdělávání v ošetřovatelství aneb výuka jinak
PDF
PDF
 
Szabó Z. Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně
PDF
PDF
 
Štourač P. Projekty spojené s portálem AKUTNE.CZ aneb jak zapojit studenty do tvorby e-learningového obsahu
PDF
PDF
 
Štuka Č. a kol. MEFANET je mrtev... Využije MEFANET nové technologie pro podporu výuky?
PDF
PDF
 
Thurzo A. a kol. „Crowdsourcing“ v testovacom on-line systéme Opus Sapientiæ
 
PDF
 
 
Vaněk F. Systém „Screens“
PDF
PDF
 
 
Vaněk F. a kol. Live přenosy přednášek
PDF
PDF
 
 
Vejražka M. a kol. ... ať žije MEFANET! Využije MEFANET nové technologie pro podporu výuky?
PDF
PDF
 
Vejražka M. a kol. WikiSkripta – nový nástroj pro tvorbu a sdílení výukových textů
PDF
PDF
WikiSkripta – kooperativní mezioborová učebnice medicíny
Vejvodová J. a kol. Evaluační kritéria pro hodnocení elektronických kurzů
PDF
PDF
 
 
Vorlíček J. Moderní výuka onkologie jako součást Národního onkologického programu
PDF
 
 
Vyzula R. a kol. Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah
PDF
 
 
Wolna K. a kol. Zpracování kasuistik do hypertextového patologického atlasu
PDF
PDF
 
Zahradníček O. Od vyvěšení prezentace k jednoduchému e-learningu pro výuku lékařské mikrobiologie
PDF
PDF