Ke stažení: Příspěvky řazené podle autorů

Autor Název příspěvku Abstrakt Článek Prezentace Odkazy
Báča V. E-learning as a part of practical courses in clinical anatomy, mini-invasive surgery, and traumatology
E-learning jako součást praktických kurzů klinické anatomie, miniinvazivní chirurgie a traumatologie
PDF
 
 
 
Baláková L. Methodical guidance of students during multimedial interactive algorithm creation for the portal AKUTNE.CZ
Metodické vedení studentů při tvorbě interaktivních multimediálních algoritmů na portálu AKUTNE.CZ
PDF
PDF
PDF
Barták M. Interactive teaching of professional English using multifunctional presentations
Interaktivní výuka odborné angličtiny s využitím multifukčních prezentací
PDF
PDF
 
 
Bartáková S. E-learning in undergraduate dental education at Faculty of Medicine of Masaryk University and a view of the dental section in the MEFANET e-publishing platform
E-learning v pregraduální výuce zubního lékařství na LF MU a výhled na strukturovanou sekci zubního lékařství v rámci publikační platformy MEFANET
PDF
 
 
 
Bezdičková M. Use of e-learning support in study of morfology – experience of the Department of Normal Anatomy, Fac. of Medicine, Palacký University, Olomouc
Využití e-learningových opor při studiu morfologických oborů - zkušenosti Ústavu normální anatomie LF
PDF
 
 
 
Blaha M. Development of Analytical Tool for Support of Evaluation of Cancer Care (I-COP)
Vývoj analytického nástroje pro podporu hodnocení onkologické péče (I-COP)
PDF
PDF
 
 
Boleková A. Information technologies in undergraduate education of human anatomy at Medical faculty of P.J.S. University in Kosice
Informačné technológie v pregraduálnej výučbe humánnej anatómie na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
PDF
PDF
 
 
Brechlerová D. E-learning and laboratory support of new field of study biomedical informatics (FBMI, Kladno) within the scope of the OP EC project
E-learningová a laboratorní opora nového oboru Biomedicíncká informatika na FBMI v Kladně v rámci projektu OP VK
PDF
PDF
 
 
Brechlerová D.  Problem of specialised informatic websites for ill
Problematika specializovaných webů pro pacienty
PDF
PDF
 
 
Cerman M. Adobe Connect - way for effective on-line communication
Adobe Connect – způsob efektivní on-line komunikace
PDF
 
 
 
Čivrný J. E-learning in Burn Surgery
E-learning v popáleninové medicíně
PDF
PDF
 
 
Dobiaš M.  E-learning support for interdisciplinary integration of study programmes studied at the Medical Faculty and Faculty of Health Sciences, Palacký University in Olomouc
Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP v Olomouci
PDF
 
 
 
Domoráková I. Multimedia educational program: Microscopic structure of cells and tissues in medicine
Multimediálny výukový program: Mikroskopická štruktúra buniek a tkanív v medicíne
PDF
 
 
 
Dostálová T. (Feberová J.) E-learning support of dentistry education
Výuka stomatologie za podpory e-learningu
PDF
 
PDF
 
Dušek L., Schwarz D. MEFANET after four years of progressing: 4-D model for digital content quality assessment
MEFANET po čtyřech letech vývoje: 4-D model pro hodnocení kvality publikovaných vzdělávacích materiálů
PDF
PDF
PDF
Feberová J. (Polášek J.) MoodleMefanet – system for creating of e-learning courses
MoodleMefanet – prostředí pro tvorbu e-learnigových kurzů
PDF
 
PDF
 
Fiala P. Interactive anatomy teaching at the Anatomy Department, Charles University, Faculty of Medicine in Pilsen
Interaktivní výuka anatomie na Anatomickém ústavu lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni
PDF
PDF
 
 
Fors U. Virtual patients and other virtual environments for learning, assessment, diagnosis and treatment
PDF
 
 
Haag M. Virtual Patients for Education, Assessment and Research
PDF
 
PDF
Hájek P. E-learning courses of topographical anatomy of limbs
E-learningové kurzy topografické anatomie končetin
PDF
PDF
PDF
Hanuš J. Moodle in practical classes of Medical Biophysics and response of students
Moodle v praktické výuce lékařské biofyziky a ohlas studentů
PDF
PDF
 
 
Junek T. Security of computer classroom for electronic testing – terminal solution
Zabezpečení počítačové učebny pro elektronické testování – terminálová řešení
PDF
PDF
 
 
Kasal P. Using of standardized schemas for effective eLearning health programs
Využití standardizovaných schémat pro efektivní tvorbu zdravotnických eLearningových programů
PDF
PDF
 
 
Kofránek J. Complex model of integrated physiological systems – a theoretical basis for medical training simulators
Komplexní modely integrovaných fyziologických systémů - teoretický podklad pro lékařské výukové simulátory
PDF
PDF
 
 
Konečný J. Project Photographic interactive atlas of human body in the year 2010
Projekt Fotografický interaktivní atlas člověka v roce 2010
PDF
 
 
 
Krajčí D. Histology practical in electronic format of virtual slides
Praktikum histologie v elektronickém formátu s použitím virtuálních preparátů
PDF
PDF
PDF
 
Kulhánek T. From educational models towards identification of physiological system
Od výukového modelu k identifikaci fyziologického systému
PDF
PDF
 
 
Kvašňák E. E-learning on practice of medical biophysics
E-learning v praktikách z biofyziky
PDF
PDF
 
 
Langová K. Biomedical statistics in dentistry training at the Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký University in Olomouc
Biomedicínská statistika ve výuce studentů zubního lékařství LF UP v Olomouci
PDF
PDF
 
 
Lauschová I. Use of a virtual microscope in histology courses
Využití virtuálního mikroskopu ve výuce histologie
PDF
PDF
 
 
Luňáček L. The 3rd phase of project called Photographic interactive atlas of human body
3. etapa vývoje projektu Fotografický interaktivní atlas člověka
PDF
PDF
 
Majerník J. Project of on-line education of clinical disciplines in under- and post-graduate study
Projekt on-line vzdelávania klinických odborov v pre- a post-graduálnej výchove
PDF
PDF
PDF
 
Makovník M. Academic information system (AIS) as the part of the electronic learning process
AIS ako súčasť elektronického vzdelávania
PDF
PDF
 
 
Meško D. How digital natives learn
Ako sa učia digitálni domorodci
PDF
PDF
 
 
Mihál V. A casuistic model of evidence-based clinical decision making via blended learning
PDF
PDF
 
 
Naňka O. Anatonomina.org
Anatonomina.org
PDF
 
 
 
Nikl T. A system for distribution of protected video: MedicalMedia.eu – new medical YouTube?
Systém pro distribuci chráněného videa aneb MedicalMedia.eu – nový medicinský YouTube?
PDF
 
 
Poster: [1], [2], [3], [4], [5], [6]
Novák Z. The contribution of full hd devices to setting off the morphological view in neurosurgery training
Přínos full HD techniky pro zvýraznění morfologického obrazu ve výuce neurochirurgie
PDF
PDF
 
 
Poulton T. Virtual Patients: A new generation in Problem-Based Learning?
PDF
 
 
Ryška A. New possibilities in multidisciplinary clinical education based on virtual clinical
Nové možnosti v multidisciplinárním klinickém vzdělávání založené na bázi virtuálních klinických případů
PDF
 
PDF
 
Sedláčková M. A set of multimedia text books for support of teaching of histology and embryology
Soubor multimediálních učebnic na podporu výuky histologie a embryologie
PDF
 
 
 
Solya G. Multidisciplinary view of the liver (anatomy, histology, biochemistry and pathology of the liver)
Multidisciplinárny pohľad na pečeň (anatómia, histológia, biochémia a patológia pečene)
PDF
PDF
 
 
Synek S. E-learning in Optometry: usage treatment standards in practice
E-learning v optometrii, využití léčebných standardů v praxi
PDF
PDF
 
 
Štuka Č. WIikilectures live
Wikiskripta živě
PDF
PDF
 
 
Šubrtová D. Teaching by means of web pages of the Dep. of Histology and Embryology in Hradec Králové
Výuka prostřednictvím webových stránek hradeckého ústavu histologie a embryologie
PDF
PDF
 
 
Šviglerová J. Video – a suitable tool for practical teaching of physiology?
Video - vhodný nástroj pro praktickou výuku fyziologie?
PDF
PDF
 
 
Teremová Z. Creation of e-learning contributions for educational portal Imed – Cystics fibrosis
Tvorba e-learning prispevkov pre vzdelavávací portál Imed - Cystická fibróza
PDF
PDF
 
 
Thurzo A. On-line eLearning and examination powered with crowd-sourcing from social networks
On-line e-learning a zkoušení s pomocí crowd-sourcingu ze sociálních sítí
PDF
PDF
 
 
Varga F. Centre for simulation education at Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava
Centrum pro simulační výuku na Jesseniově lékařské fakultě v Martině, Univerzity Komenského v Bratislavě
PDF
PDF
PDF
 
Vejražka M. WikiLectures - Hullabaloo in Medical E-Learning
WikiSkripta – rozruch v medicínském e-learningu
PDF
PDF
PDF
 
Veselý O. Interdisciplinary e-learning support for the educational theme consciousness as studied in curricula at the Palacký University in Olomouc
E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na UP v Olomouci
PDF
PDF
 
 
Zahradníček O. Electronic study support for education of nurses and midwives
Elektronické studiní opory pro výuku zdravotních sester a porodních asistentek
PDF
PDF
 
 
Zlámal J. The studying economics of dentistry including medical ethics at faculty of medicine of Palacky university
Výuka ekonomiky zubního lékařství včetně lékařské etiky na LF UP v Olomouci
PDF
PDF
 
 
Zvárová J. E-learning and the impact of information delivery to students and patients in multilingual setting
E-learning a význam předávání informace studentům a pacientům v mnohojazyčném prostředí
PDF
PDF